23 ធ្មេញទឹកកក

  • 23 ស្ទីកស្គីទឹកកក ស្តុបស្គី ស្គីសុវត្ថិភាព អូស

    23 ស្ទីកស្គីទឹកកក ស្តុបស្គី ស្គីសុវត្ថិភាព អូស

    Safe Traction on Ice and Snow - ក្ដាប់សុវត្ថិភាព 23-Spike Ice/Snow Safety ថ្មីត្រូវបានផលិតឡើង ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពខ្ពស់លើផ្ទៃរអិលដូចជាទឹកកក និងព្រិល ជាមួយនឹងការកើនឡើងចំនួន 23 នៅលើជើងនីមួយៗ។ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តនៅខាងក្រៅដែលចូលចិត្តការនេសាទទឹកកក ការឡើងភ្នំក្នុងរដូវរងារ ឬឡើងលើផ្ទៃរអិលដ៏ចោត។